Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

T4 - Mapa

Mapa ma zupełnie nowy wygląd i nowe funkcje, z których najważniejsze to:

 • możliwość zaznaczenia osad gracza lub sojuszu oraz pól na mapie,
 • dodana mini mapa,
 • skalowanie mapy.

Skalowanie mapy Obrazek pokazuje 4 poziomy przybliżenia mapy..

Spis treści

1. Jak używać mapę?
2. „Płonące osady” – co oznaczają?
3. Czerwone strzałki - co oznaczają?
4. Jak ustawiać znaczniki na mapie?
5. Jak usuwać swoje znaczniki z mapy?
6. Jakie znaczenie mają ikony na mapie?
7. Dlaczego osady mają różny wygląd na mapie?
8. Dymki (dodatkowe informacje po najechaniu kursorem)

1. Jak używać mapę?

Klawisze skrótów

Przesuwanie: dostępne są trzy różne kombinacje. Mapę można przesuwać strzałkami na klawiaturze, literami [A], [D], [W] i [S] (odpowiednio w lewo, w prawo, w górę i na dół) lub przyciskami klawiatury numerycznej (1,2,3,4,6,7,8 i 9).

Dodatkowo można kontrolować prędkość przesuwania mapy.Przy wciśniętym klawiszu [SHIFT] mapa przesuwa się szybciej, z kolei [CONTROL] ma odwrotne działanie.  

Przybliżanie: [+] lub ruch kółkiem myszy

Oddalanie: [-] lub ruch kółkiem myszy

Minimapa: [M]

Menu znaczników: [O] (litera, nie liczba)  

Siatka: [G]

Myszka

Kliknięcie lewy przyciskiem: otwiera okienko z informacją o danym polu. Kliknięcie prawym przyciskiem: otwiera menu kontekstowe. Są w nim bardzo istotne opcje, takie jak:

 • wyślij jednostki (tylko, jeśli kliknięto na osadę lub oazę)
 • wyślij handlarzy (tylko, jeśli kliknięto na osadę)
 • oznacz dla siebie sojusz (tylko, jeśli kliknięto na osadę lub oazę gracza, który jest w sojuszu)
 • oznacz dla siebie gracza (tylko, jeśli kliknięto tylko, jeśli kliknięto na osadę lub oazę)
 • oznacz sojusz dla całego swojego sojuszu (tylko, jeśli kliknięto na osadę lub oazę gracza, który jest w sojuszu)
 • oznacz gracza dla całego swojego sojuszu (tylko, jeśli kliknięto tylko, jeśli kliknięto na osadę lub oazę)

Kliknięcie, przytrzymanie i przeciągnięcie lewym przyciskiem: przesuwanie mapy Kółko myszy: przybliżanie i oddalanie

Pasek narzędzi

Na pasku narzędzi jest kilka przycisków. Opisujemy je poniżej.

Przybliżenie: Przybliża mapę.

Oddalenie: Oddala mapę.

Rozwijana lista poziomów przybliżenia: Pozwala wybrać dowolny poziom przybliżenia mapy.

Pełny ekran: Włącza lub wyłącza tryb pełnego ekranu (tylko dla użytkowników konta PLUS). W momencie włączenia trybu pełnego ekranu, mapa powiększa się do aktualnych rozmiarów okna przeglądarki. Zmiana rozmiaru okna po włączeniu trybu pełnego ekranu nie spowoduje zmiany rozmiaru mapy (trzeba wyłączyć i ponownie włączyć tryb pełnego ekranu mapy).

Moje znaczniki: Pokazuje lub ukrywa Twoje znaczniki.

Znaczniki sojuszu: Pokazuje lub ukrywa znaczniki widoczne dla całego sojuszu (dostępne tylko, jeśli jesteś w sojuszu).

Wyszukiwarka cropowców: Otwiera wyszukiwarkę cropowców, czyli pól na mapie, gdzie pola surowców są podzielone tak, że pól zboża jest 9 lub 15 (wyszukiwarka dostępna tylko dla użytkowników konta PLUS).

Mini-mapa

W prawym górnym rogu okna mapy jest mini-mapa. Otwiera i zamyka ją kliknięcie na strzałki po prawej stronie. Kursor skierowany na mini-mapę pokazuje współrzędne danego miejsca. Kliknięcie pozwala przenieść widok głównej mapy w to miejsce.

Znaczniki

Menu znaczników jest w prawym dolnym rogu okna mapy. Podobnie jak mini-mapę, otwiera się i zamyka je przez kliknięcie na małe strzałki po prawej stronie. W tym menu można ustawiać, kasować i edytować znaczniki (w pierwszej zakładce – swoje, w drugiej – widoczne dla całego sojuszu). Znaczniki (w każdej zakładce tak samo) podzielone są na trzy grupy:

 • Sojusze: tutaj jest lista zaznaczonych sojuszy. Kliknięcie na dany sojusz przenosi na jego stronę w grze.
 • Gracze: ta część zawiera listę zaznaczonych graczy. Kliknięcie przenosi do profilu danego gracza.
 • Flagi: tutaj znajdują się flagi, czyli pola oznaczone na mapie. Kliknięcie przenosi mapę w dano miejsce.

Aby edytować znacznik, należy kliknąć na kolorowy symbol przed jego nazwą. Aby skasować znacznik, należy kliknąć na symbol X po prawej stronie (za nazwą danego znacznika).

Skok w wybrane współrzędne

W prawym dolnym rogu, poniżej menu znaczników, jest narzędzie pozwalające przemieścić mapę w dowolne miejsce. W polu X należy wpisać pierwszą współrzędną (określającą położenie w poziomie, wschód-zachód), w polu Y drugą (określa położenie w pionie, północ-południe), następnie zatwierdzić przyciskiem OK lub klawiszem [ENTER].

2. „Płonące osady” - co oznaczają?

(ta funkcja chwilowo nie jest dostępna)

Niekiedy na mapie można zobaczyć płomienie wewnątrz niektórych osad. Oznacza to, że w danej osadzie miała miejsce bitwa i zginęła w niej przynajmniej jedna jednostka obrońcy.

3. Czerwone strzałki – co oznaczają?

(ta funkcja chwilowo nie jest dostępna)

Czerwona strzałka oznacza, że ktoś zaatakował daną osadę i stracił przy tym przynajmniej jedną jednostkę. Strzałka skierowana jest od strony, z której nastąpił atak.

4. Jak ustawiać znaczniki na mapie?

Mapa pozwala ustawiać znaczniki widoczne tylko dla siebie lub takie dla całego sojuszu. Zarówno jednych i drugich można użyć do zaznaczania:

 • Sojuszów.
 • Graczy.
 • Pól na mapie.

Dodać nowy znacznik można na dwa sposoby.

1. W menu znaczników. Znajduje się ono po prawej stronie mapy, otwiera się je strzałkami (>>) po prawej stronie od nazwy menu. W górnej części można wybrać jedną z dwóch zakładek (pierwsza to zakładki widoczne tylko dla mnie, druga to zakładki dla całego sojuszu). Druga zakładka jest widoczna tylko, gdy jesteś w sojuszu. W każdej z zakładek są trzy grupy znaczników:

 • sojusze +
 • gracze +
 • flagi +

2. Nowy znacznik tworzy się klikając na plus przy wybranej grupie.

3. Przez menu kontekstowe na mapie. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranej osadzie lub oazie (co pozwala utworzyć znacznik gracza, sojuszu lub danego pola na mapie) albo na pustym polu (to pozwala postawić tylko flagę, czyli znacznik pola), a następnie wybrać właściwą opcję.

5. Jak usuwać swoje znaczniki z mapy?

Otwórz mapę. Otwórz menu znaczników, jeśli nie jest otwarte. Znajdź znacznik, który chcesz skasować. W tym celu wybierz właściwą zakładkę (znaczniki własne lub sojuszowe), następnie grupę znaczników (sojusze, gracze lub flagi). Kliknij na znak X przy wybranym znaczniku.

6. Jakie znaczenie mają ikony i oznaczenia na mapie?

Na mapie można zobaczyć kilka rodzajów ikon i oznaczeń:

1. Ikony wyzwań. Są dwie takie ikony, jedna oznacza wyzwanie o „normalnym” poziomie trudności, druga „trudna”:

ikona „normalnego” wyzwania

ikona wyzwania „trudnego”

2. Ikony oaz. Nie tylko pokazują rodzaj oazy, ale także to, czy jest ona wolna czy zajęta przez jakiegoś gracza. W pierwszym przypadku ma zieloną ramkę, w drugim czerwoną.

+ 50% do produkcji zboża

+ 25% do produkcji zboża

+ 50% do produkcji żelaza

+ 25% do produkcji żelaza i 25% do produkcji zboża

+ 25% do produkcji żelaza

+ 50% do produkcji gliny

+ 25% do produkcji gliny i 25% do produkcji zboża

+ 25% do produkcji gliny

+ 50% do produkcji drewna

+ 25% do produkcji drewna i 25% do produkcji zboża

+ 25% do produkcji drewna  

3. Znaczniki mapy (flagi na wybranych polach, oznaczenia sojuszów i graczy).  

4. Ikony ruchów wojsk (tylko dla użytkowników konta PLUS):

Twoje wojska atakują tę osadę

Twoi zwiadowcy szpiegują tę osadę

Twoje wojska idą na pomoc tej osadzie

Twoje wojska wracają z tej osady

7. Dlaczego osady mają różny wygląd na mapie?

Nowa mapa już na pierwszy rzut oka pozwala stwierdzić, jaką nację mają mieszkańcy danej osady. Wystarczy spojrzeć na rodzaj fortyfikacji (np. Rzymianie mają osady otoczone murem). Uwaga – każda osada ma na mapie pokazane fortyfikacje, nie oznacza to jednak, że zostały one zbudowane. Osada Rzymian, w której nie ma muru, na mapie i tak będzie widoczna z murem. Mapa różnicuje także osady pod względem liczby mieszkańców. Mniejsze osady mają mniej budynków, większe więcej. Poniższa tabelka pokazuje, jak wyglądają osady różnych nacji o różnej wielkości.

Nacja liczba mieszkańców
poniżej 100 100–249 250–499 500 lub więcej
Rzymianie
Germanie
Galowie
Natarzy

8. Dymki

(dodatkowe informacje po najechaniu kursorem)

Informacje dostępne po najechaniu kursorem na dane pole na mapie: niezajęta oaza

1. Informacja o tym, że oaza jest niezajęta.
2. Współrzędne oazy.
3. Bonus do produkcji surowców, jaki ona daje po przyłączeniu do osady.
4. Raporty z grabieży (niepokazane na powyższym obrazku).

Zajęta oaza

1. Informacja o tym, że oaza jest przez kogoś zajęta.
2. Współrzędne oazy.
3. Bonus do produkcji surowców, jaki ona daje po przyłączeniu do osady.
4. Nick właściciela.
5. Nazwa sojuszu właściciela.
6. Nacja właściciela.
7. Raporty z grabieży (niepokazane na powyższym obrazku).

Osada

1. Nazwa osady.
2. Współrzędne.
3. Nick właściciela.
4. Liczba mieszkańców.
5. Nazwa sojuszu właściciela.
6. Nacja mieszkańców.
7. Raporty z grabieży (niepokazane na powyższym obrazku).

Puste pole, które można zasiedlić

1. Informacja, że to jest „opuszczona dolina”.
2. Rozkład pól surowców na tym polu (np. 4-4-4-6, kolejne liczby oznaczają odpowiednio liczbę lasów, kopalni gliny, kopalni żelaza i pól zboża).
3. Współrzędne.

Puste pole, które nie nadaje się do zasiedlenia

1. Współrzędne.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie